Szukaj

Regulamin Konkursu Instagramowego "Dzień MAtki"

Regulamin Konkursu Instagramowego „Dzień Matki”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Panna Aleksandra Jankiewicz Jakub Berdyn Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie (02 -849), ul. Krasnowolska 50, NIP: 9512453092, REGON: 369151300, zwana dalej „Panna”, „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”.

1.2. Konkurs realizowany będzie w okresie od 22.05.2020 r. (po opublikowaniu postu konkursowego) do dnia 24.05.2020 r. o godzinie 23:59:00 na profilu @panna_pracownia w serwisie Instagram pod adresem (dalej „Profil”).

1.3. Miejscem konkursu jest terytorium Warszawy.

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Profilu. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Instagram. Organizator zobowiązany jest zwolnić właściciela serwisu Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.5 Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie; Użytkownik – osoba posiadająca publiczne konto w serwisie Instagram i korzystająca z Profilu (oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.)

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do wydania nagrody po otrzymania pisemnej zgody ich opiekunów prawnych/ rodziców, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

2.4. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez dodanie komentarza na Profilu pod postem konkursowym (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).

2.5. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie Instagram. W przypadku dokonania przez tą samą osobę kilku zgłoszeń do Konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze z nich.

2.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.

2.9. W Konkursie wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą w Konkursie dla zwycięzcy są 3 torty (każdy o wadze 500g), w smaku Marakuja. Wartość nagrody nie przekracza 270zł. Przekazanie Nagrody odbędzie się 26.05.2020..

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu będzie opublikowanie w serwisie Instagram Relacji (Instastory) wybranego zdjęcia tortu zamieszczonego na profilu Organizatora: @panna_pracownia i widoczne oznaczenie profilu Organizatora i dwóch innych profili osób będących mamami, a także podanie powodu, dla którego Uczestnik chciałby obdarować tortem oznaczonych w swojej relacji użytkowników.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Profilu i nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie;

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram,

Organizator uprawniony będzie także do publikacji treści odpowiedzi w swoich serwisach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych.

3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.

3.6. Posiedzenie Komisji, podczas którego nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbędzie się w terminie do 14 dni od ogłoszenia konkursu na oficjalnym Profilu @pracownia_panna W Konkursie nagrodzonych zostanie jeden Uczestnik.

3.7. Nagroda w Konkursie określona w pkt. 2.9. powyżej nie podlega wymianie na jej równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie komentarzy pod postem konkursowym i relacji (Instastory) na profilu Organizatora najpóźniej po upływie dwóch dni od odpowiedniego posiedzenia Komisji, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez serwis Instagram, a następnie w terminie do 12 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości email swoje dane adresowe na adres: kontakt@pracowniapanna.pl.

4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.5. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: kontakt@pracowniapanna.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs – Instagram”

5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w poście konkursowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.5. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.pracowniapanna.pl/regulaminkonkursu i w siedzibie Organizatora.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów