Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Panna”

 1. DEFINICJE
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego „Panna”, w szczególności dokonująca Zamówienia poszczególnych Produktów;
 3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sprzedawca– Aleksandra Jankiewicz oraz Jakub Berdyn działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Panna Aleksandra Jankiewicz Jakub Berdyn spółka cywilna”, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa,o numerach identyfikacyjnych NIP: 9512453092 REGON: 369151300;
 5. Sklep Internetowy „Panna”– sklep internetowy „Panna” prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem pracowniapanna.pl, za pomocą którego Klient może składać zamówienia;
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin określający warunki sprzedaży, a także ogólne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego „Panna”;
 7. Produkt– każdy przedmiot oferowany w Sklepie Internetowym „Panna”;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach działania Sklepu Internetowego „Panna”;
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
 10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 11. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 12. Sprzedawcą Produktów jest: Aleksandra Jankiewicz oraz Jakub Berdyn działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą „Panna Aleksandra Jankiewicz Jakub Berdyn spółka cywilna”, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa,o numerach identyfikacyjnych NIP: 9512453092 REGON: 369151300.
 13. Kontakt ze Sklepem Internetowym „Panna” jest możliwy za pośrednictwem:
 14. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego „Panna” nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient dokonując zamówienia w ramach Sklepu Internetowego „Panna” składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach zgodnych z niniejszym Regulaminem.
 15. Wszystkie Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego „Panna” są świeże, a także wolne od wad fizycznych i prawnych.
 16. Na wszystkie towary sprzedawane w ramach Sklepu Internetowego „Panna” Sprzedawca wystawia faktury VAT. W przypadku braku faktury do zamówienia dołączony będzie paragon fiskalny.
 17. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 18. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.
 19. Osoba składająca Zamówienie w ramach Sklepu Internetowego „Panna” przed złożeniem Zamówienia oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, akceptując jednocześnie warunki niniejszego Regulaminu i polityki prywatności.
 20. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 21. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
  • Pracownia „Panna”, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa;
 22. WARUNKI PŁATNOŚCI
 23. Transakcje elektroniczne realizowane są za pośrednictwem systemu płatniczego Blue Media. Realizowane są wyłącznie zamówienia, które zostały potwierdzone przez Blue Media jako zapłacone lub w przypadku zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Panna S.C.
 24. Sprzedawca informuje, że zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi, Klientowi dokonującemu zamówienia przez sklep internetowy "Panna" nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy z uwagi na szybkie uleganie zepsuciu oferowanych Produktów.
 25. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 26. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość anulowania zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze wyprodukowane. Decyzję w tym przedmiocie każdorazowo na prośbę Klienta podejmuje Sprzedawca, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku anulowania zamówienia potrącane jest 10% wartości zamówienia z uwagi na koszty transakcyjne poniesione przez Sprzedawcę.
 27. DANE OSOBOWE
 28. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 29. wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 30. przenoszenia danych;
 31. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 32. wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 33. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego „Panna”;
  2. zasady zawierania Umów sprzedaży Produktów w ramach Sklepu Internetowego „Panna”;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego „Panna” dostępnego pod adresem: pracowniapanna.pl.
  1. adresu poczty elektronicznej – kontakt@pracowniapanna.pl
  2. numeru kontaktowego – 577 878 771;

od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 18.00.

  1. dodanie do koszyka Produktu;
  2. wybór rodzaju dostawy;
  3. wybór rodzaju płatności;
  4. wybór miejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie w Sklepie Internetowym Zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
 1. Po opłaceniu zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu, z adresu e-mail kontakt@pracowniapanna.pl jest wysyłana wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie zamówienia.
 2. W przypadku nieopłacenia zamówienia z adresu e-mail kontakt@pracowniapanna.pl zostaje wysłana wiadomość e-mail z linkiem do opłacenia zamówienia poprzez system płatniczy BlueMedia
 3. W przypadku problemów z dokonaniem przelewu, prosimy o kontakt drogą e-mail na adres: kontakt@pracowniapanna.pl
 4. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym „Panna” prezentowane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przeciągu 48 godzin od momentu jego złożenia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Klienta czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji, czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Klient może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych.
 6. Zamówiony Produkt może zostać odebrany przez Klienta osobiście pod adresem:
 1. Zamówiony Produkt może również zostać dostarczony pod adres wskazany przez Klienta, na terenie Warszawy i okolic. Koszt przesyłki pokrywa Klient. Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, każdorazowo do weryfikacji i akceptacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia ze względu na adres dostawy lub brak możliwości dostawy pod wskazany adres w wyznaczonym terminie.
 2. Dostawy poza Warszawę realizujemy za porozumieniem wyrażonym drogą e-mail i złożonym w elektronicznej formie na adres e-mail: kontakt@pracowniapanna.pl
 3. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktu ze wzorem graficznym, Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartą w nich treść. W szczególnych przypadkach Sprzedawca może odmówić bez podania przyczyny realizacji zlecenia z dołączonym wzorem graficznym do zlecenia ze względu jego treść, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Zamówienie powinno być sprawdzone przez Klienta i pracownika punktu sprzedaży/kierowcę. W tym celu zamówione Produkty powinny zostać obejrzane oraz sprawdzone z protokołem odbioru i wydania towaru.

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

-Karta kredytowa
-Karta płatnicza
-Przelew elektroniczny

VI.ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY

VII. REKLAMACJE

 1. Klient przed dokonaniem odbioru zamówienia ma obowiązek jego sprawdzenia w punkcie sprzedaży w obecności pracownika punktu sprzedaży bądź w obecności dostawcy.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową po jego odbiorze lub dostawie Klient może złożyć reklamację w dowolnym punkcie sprzedaży, dostarczając produkt i dowód jego zakupu. Tym samym Klient może nie przyjąć Produktu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności Produktu z umową.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zwrot pieniędzy nastąpi w formie:
  1. zwrotu przelewem na konto Klienta (w przypadku płatności przelewem elektronicznym); 
(lub)
  2. zwrotu za pośrednictwem systemu Blue Media(z potrąceniem % wartości zamówienia ze względu na koszty transakcyjne poniesione przez Panna S.C.); 
(lub)
  3. voucheru na produkty ze Sklepu Internetowego „Panna”. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

VIII. WADY RZECZY

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady przez Klienta, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od 
wad albo wadę usunie.
 3. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi Klient będący Konsumentem, może:
  1. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad 
(albo)
  2. zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są Aleksandra Jankiewicz oraz Jakub Berdyn wspólnicy działający w ramach spółki cywilnej pod nazwą Panna Aleksandra Jankiewicz Jakub Berdyn spółka cywilna (ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl
 3. Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane celem złożenia i realizacji Zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym Zamówieniem te dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ewentualnych roszczeń względem Sprzedawcy i/lub roszczeń Sprzedawcy względem Państwa.
 4. Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu zawieranej ze Sprzedawcą, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, tj. w celu obsługi reklamacji (podstawa prawna przetwarzania – Artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (Artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Sprzedawcy.
 5. Podanie danych osobowych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego jest wymogiem umownym, warunkiem zawarcia umowy ze Sprzedawcą, jesteście Państwo zobowiązani do ich podania w celu złożenia i realizacji zamówienia, a jeśli nie podacie Państwo wymaganych danych, zamówienie nie będzie mogło zostać przyjęte i zrealizowane przez Sprzedawcę do realizacji.
 6. Państwa dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od Współadministratorów:
 1. Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie Internetowym „Panna”. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  2. Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
  3. Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; oraz innych aktów prawnych powołanych w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedawca oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich ma polegać na:
  1. umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony;
  2. przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu;
  3. rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. Wyżej wymienione zmiany będą publikowane na stronie internetowej pracowniapanna.pl w związku z czym istnieje możliwość sprawdzenia i wydrukowania aktualnie obowiązującej wersji w dowolnym momencie.
 2. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego „Panna” system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać minimalne wymagania techniczne – Klient musi mieć odnowioną przeglądarkę internetową.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.